PRIVACY POLICY EN HUISREGLEMENT

PRIVACY POLICY EN HUISREGLEMENT

PRIVACY POLICY:

Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zaken zijn in onderstaand policy vastgelegd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, administratief medewerk(st)er(s) en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en zullen deze respecteren;
 • Indien u een verklaring heeft om niet gereanimeerd te willen worden bent u er zelf verantwoordelijk voor ons dit te laten weten;
 • De wettelijke bewaartermijn van de dossiers bedraagt 15 jaar;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.Als Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

HUISREGLEMENT:

Algemeen:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. Wilt u tevens bij de eerste afspraak uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs)meenemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zullen we incassomaatregelen nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen (inclusief wettelijke rente)gemoeide kosten waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de client. De betalingsvoorwaarden van het desbetreffende factoringbedrijf zijn dan van kracht.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

Oefengroepen:

 • De oefengroepen beginnen op tijd, dus wees op tijd! Een warming up is heel belangrijk!
 • 10 minuten voor aanvang kunt u zich beneden in de kleedkamers omkleden en uw jas en tas hier achterlaten.
 • Waardevolle bezittingen kunt u eventueel op het bureau in de oefenzaal leggen.
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Is er nog een oefengroep voor u bezig, wacht dan even in de kleedkamer of rustig op de gang. Dan kunnen deze sporters geconcentreerd hun cooling down afmaken.
 • Het gebruik van sportschoenen (of schoenen die niet buiten worden gedragen) is verplicht! Dit houdt de apparatuur en de oefenzaal in goede staat.
 • Ook moet iedereen zijn eigen handdoek meenemen.
 • Er is een waterreservoir aanwezig, hier kunt u vrij gebruik van maken.
 • Is de zaal leeg, dan mag u zelf uit de kast uw eigen oefenschema, schrijfbord en pen pakken, zodat we snel kunnen beginnen.
 • Wij verwachten dat u goed om gaat met de ruimtes en apparatuur en dit na gebruik weer netjes achterlaat.